Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Zwroty i reklamacje
 1. REKLAMACJE DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY ZA  NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

 

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli sprzedany produkt nie jest zgodny z umową, są określone w Ustawie o Prawach Konsumenta.

 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania Produktów pozbawionych wad fizycznych i prawnych, chyba że z opisu Produktu wynika, że Produkt nie jest pełnowartościowy bądź wadliwy . Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką produktu lub charakterem braku zgodności produktu z umową.

 

 

 1. Przed odebraniem przesyłki z zakupionym Produktem Klient powinien sprawdzić, czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki, a następnie kontaktu ze Sprzedawcą, w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.

 

 1. W przypadku wad Produktu Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem, z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za  niezgodność towaru z umową za wady na zasadach określonych w art. 43a-43g Ustawy o prawach konsumenta

 

 

 

 1. Opis każdego produktu w Sklepie zawiera określenie jego właściwości oraz parametrów technicznych.

 

 

 1. Sprzedawca jeśli wymaga tego produkt udostępnia Klientowi informację o sposobie korzystania z zakupionego produktu, w formie dokumentu dołączonego do produktu albo w formie informacji opublikowanej na stronie internetowej sprzedawcy lub przesłanej w pliku PDF, w skierowanej do Klienta wiadomości e-mail. Przedmiotowa informacja określa także zasady konserwacji zakupionego produktu.

 

 1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

a. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;

b. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

 

 1. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca  wykaże, że:

a. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

b. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

c. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;

3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem Umowy i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 

 1. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

 

 1. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia produktu do zgodności z umową.

 

 1. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności produktu z Umową, wartość produktu zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową.

 

 1. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

 

 1. Konsument udostępnia Sprzedawcy produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta produkt na swój koszt.

 

 1. Jeżeli produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności produktu z umową, Sprzedawca demontuje produkt oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

 

 1. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z produktu, który następnie został wymieniony.
 2. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o Prawach Konsumenta;

b. Sprzedawca nie doprowadził produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o Prawach Konsumenta;

c. brak zgodności produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić produkt do zgodności z umową;

d. brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o Prawach Konsumenta;

e. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 

 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości produktu zgodnego z umową. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

 

 1. Konsument nie może odstąpić od umowy i żądać zwrotu ceny za produkt, jeżeli brak zgodności produktu z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową jest istotny.

 

 1. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych produktów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych produktów, a także w odniesieniu do innych produktów nabytych przez Konsumenta wraz z produktami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie produkty zgodne z umową.

 

 1. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu lub dowodu jego odesłania.

 

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 2. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z art. 43d i art. 43e Ustawy o Prawach Konsumenta.

 

 1. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność produktu z umową sprzedaży jeśli Konsument najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży, dostał wyraźną informację o tym, że nabywany produkt jest niepełnowartościowy (np. produkt z uszkodzeniem, zabrudzeniem, etc.) zaakceptował brak konkretnej cechy produktu.

 

 

 1. Reklamację produktu Klient składa poprzez wysłanie reklamowanego produktu na adres Sprzedawcy umieszczając w przesyłce także treść zgłoszenia reklamacyjnego, konsument alternatywnie może uprzednio poinformować mailowo Sprzedawcę wysyłając reklamację mailem.

Zgłoszenie reklamacyjne dokonane może zostać przez Klienta z wykorzystaniem opracowanego przez Sprzedawcę Formularza Reklamacyjnego - przy czym stosowanie formularza nie jest obowiązkowe. W przypadku gdy Klient rezygnuje z możliwości skorzystania z Formularza Reklamacyjnego zobowiązany jest dokonać zgłoszenia reklamacyjnego w formie pisemnej, określając w miarę możliwości (co oznacza, iż wymogi podane w niniejszym punkcie mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji):

1. dane identyfikacyjne (imię i nazwisko,) dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu) oraz dane adresowe (adres) pozwalające na prawidłowe przeprowadzenie procesu reklamacyjnego,

2. oznaczenie reklamowanego produktu, daty jego zakupu, a także oznaczenia dokumentu potwierdzającego zakup (faktury VAT/paragon), co znacznie przyspieszy proces reklamacyjny,

3. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady/niezgodności Produktu z umową,

4. żądanie Klienta tj. żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży (naprawa albo wymiana) lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży,

5. ewentualne oznaczenie rachunku bankowego na który nastąpić ma zwrot uiszczonej ceny.

6. informacji o tym, czy Klient posiada status przedsiębiorcy na prawach Konsumenta,

 

 1. Zaleca się aby reklamowany produkt był czysty, co znacznie przyśpieszy rozpoznanie zgłoszenia reklamacyjnego.

 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej Produktu w terminie do 14 dni.

 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku gdy z powodu podania przez Konsumenta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego, (i) przesłanie Produktu wolnego od wad lub dokonanie zwrotu ceny nie będzie możliwe, (ii) dojdzie do opóźnienia w tym zakresie (iii), zwrot ceny zostanie dokonany na rachunek bankowy nienależący do Konsumenta albo (iv) Produkt wolny od wad zostanie przesłany na adres nienależący do Konsumenta.

 

 1. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Polski. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Polski prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego.

 

 1. Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za  niezgodność towaru z umową niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji producenta. W przypadku, gdy Produkt jest objęty gwarancją, informacja na ten temat każdorazowo znajdzie się w opisie Produktu w Sklepie. Szczegółowe warunki wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji, o której mowa w niniejszym ustępie, znajdują się w karcie gwarancyjnej dołączanej do Produktu objętego przedmiotową gwarancją.

 

 1. Reklamacje należy kierować do Sprzedawcy:
 1. listownie, na adres: 

„Ciuch Bajera” Izabela Biernat 

ul. Krakowska 9

 31-062 Kraków 

z dopiskiem Sklep internetowy – reklamacja

 

Jednocześnie prosimy w miarę możliwości o wcześniejszy kontakt mailowy na adres : kontakt@ciuchbajera.pl. Przykładowy wzór formularza reklamacji można pobrać ze strony sprzedawcy. 

 

 1. W przypadku wystąpienia wady Produktu Sprzedawca może odpowiadać względem Przedsiębiorców na podstawie przepisów o rękojmi na podstawie art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego.

 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód oraz utraty zysków wobec Przedsiębiorcy, o ile powyższa szkoda nie została wyrządzona umyślnie przez Sprzedawcę.

 

 1. Dla uniknięcia wątpliwości, postanowień ust. 32-33 powyżej nie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 

 

 1. ODSTĄPIENIE KONSUMENTA OD UMOWY

 

 1. Klient  ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

 

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować

Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia np. pismo wysłane pocztą elektroniczną na adres: kontakt@ciuchbajera.pl lub pocztą tradycyjną na adres:  

 

„Ciuch Bajera” Izabela Biernat 

ul. Krakowska 9

 31-062 Kraków

 z dopiskiem Sklep internetowy – odstąpienie 

 

aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa do odstąpienia od umowy nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 1. W przypadku zwrotu towaru z zamówienia do którego, dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis. W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sklep zwróci Klientowi cenę zwróconych rzeczy pomniejszonych o wartość gratisu – zgodnie z ceną gratisu.

 

 1. Skutki odstąpienia od umowy

    a) Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym cenę zakupu Produktu i koszty dostawy Produktu do Konsumenta. W każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

    b) Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy na swój koszt – niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

    c) Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje między innymi Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb ( art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta)

    d) Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

e) w przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmowała więcej niż 1 Produkt, zaś Konsument odstąpił od Umowy sprzedaży jedynie w części (w zakresie niektórych Produktów objętych Umową sprzedaży), Sprzedawca jest uprawniony do dokonania zwrotu kosztów dostawy proporcjonalnie do zakresu, w jakim Konsument odstąpił od Umowy sprzedaży. W takim przypadku Sprzedawca zwraca Konsumentowi taką część kosztów dostawy, jaka odpowiada liczbie zwracanych Produktów w stosunku do łącznej liczby Produktów objętych daną Umową sprzedaży.

    f) W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, czyli koszty przesłania Towaru do Sprzedawcy.

    g) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

    h) Adres na który Klient dokonuje zwrotu towarów to:

„Ciuch Bajera” Izabela Biernat 

ul. Krakowska 9

 31-062 Kraków

 

 1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy można pobrać ze strony sprzedawcy. 

 

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym § 9 Regulaminu dotyczące konsumenta stosuje się zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia, również do Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 1. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą.

 

 

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie stwarza po stronie Klienta będącego Przedsiębiorcą żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 

 1. Konsument, który utworzył Konto Klienta, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy o prowadzenie Konta Klienta bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa (co stanowi ustawowe prawo odstąpienia przysługujące Klientom, którzy są Konsumentami). Bieg terminu do odstąpienia od umowy o prowadzenie Konta Klienta rozpoczyna się od dnia, w którym Klient uzyskał dostęp do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej.formularz odstąpienia od umowy/ zwrotu
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl